zarezerwujtermin.pl
Zarejestruj
Regulamin portalu internetowego zarezerwujtermin.pl

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem portalu internetowego zarezerwujtermin.pl przez Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka.

 1. DEFINICJE
  1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
   1. Operatorze – należy przez to rozumieć firmę działającą pod nazwą Inf- Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Dworskiej 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6443431541.
   2. Serwisie – należy przez to rozumieć portal internetowy prowadzony przez Operatora pod adresem www.zarezerwujtermin.pl na warunkach określonych w Regulaminie.
   3. Usługach – należy przez to rozumieć narzędzia wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem Kontrahenta, dostępne w Serwisie, udostępnione przez Operatora na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.
   4. Kontrahencie - należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu i zlecenie operatorowi świadczenia Usług uzyskała dostęp do Usług.
   5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć Kontrahenta oraz każdą inną osobę bądź podmiot, który uzyskał dostęp do Konta od Kontrahenta poprzez utworzenie profilu na określonych uprawnieniach.
   6. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
   7. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę lub jeden znak specjalny przypisany do Użytkownika. Hasło konieczne jest do zalogowania się w Serwis przez Kontrahenta lub Użytkownika.
   8. Koncie – należy przez to rozumieć część serwisu zawierającą zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnym ustawieniami i informacjami Kontrahenta bądź Użytkownika, dzięki którym Kontrahent lub Użytkownik może korzystać z Serwisu.
   9. Okresie testowym – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi lub Kontrahentowi w sposób bezpłatny.
   10. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazowe wypełnienie przez Kontrahenta formularza rejestracyjnego umieszonego w Serwisie. Dokonanie Rejestracji skutkuje utworzeniem konta Kontrahenta oraz rozpoczęciem Okresu Testowego.
   11. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
   12. Okresie testowym – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres 14 kolejnych dni, w których działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi lub Kontrahentowi w sposób bezpłatny.
   13. Planie abonamentowym – należy przez to rozumieć okres działania Konta, za który uiszcza się opłatę abonamentową.
   14. Opłacie dodatkowej – należy przez to rozumieć wynagrodzenie wnoszone przez Kontrahenta za Usługi dodatkowe.
   15. Cenniku – należy przez to rozumieć ofertę przedstawiającą możliwości Planów abonamentowych bądź opłat dodatkowych znajdującą się pod adresem zarezerwujtermin.pl/cennik, nie będącą jednocześnie zobowiązującą ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
   16. Tabeli opłat – należy przez to rozumieć integralną część Regulaminu zawierającą informacje o opłatach Planów abonamentowych, Opłatach dodatkowych oraz terminie ich realizacji.
   17. Administratorze konta – należy przez to rozumieć Kontrahenta bądź innego Użytkownika systemu wyznaczonego przez Kontrahenta jako osobę uprawnioną do zarządzania Kontem.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz świadczonych przez Operatora usług. Określa również zakres praw i obowiązków Operatora, Kontrahenta i Użytkownika.
  2. Właścicielem Serwisu oraz świadczeniodawcą Usług zawartych w niniejszym Regulaminie jest Operator.
  3. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie Rejestracji.
  4. Dostęp do Serwisu jest możliwy wyłącznie dla podmiotów, które dokonały uprzedniej Rejestracji lub dostały dostęp od Administratora Konta.
  5. Minimalne warunki techniczne sprzętu i systemu komputerowego umożliwiające korzystanie z Serwisu :
   1. 1.Komputer klasy PC z procesorem 800 MHz, 512 MB pamięci RAM, systemem operacyjnym Microsoft Windows/ Linux/ Mac OS oraz przeglądarką internetową zaktualizowaną do najnowszej wersji na dzień korzystania z Serwisu, z włączoną obsługą plików Cookies lub Urządzenie typu tablet lub smartfon z systemem operacyjnym Android / Microsfot Windows/ iOS wraz z przeglądarką zaktualizowaną do najnowszej wersji na dzień korzystania z Serwisu, z włączoną obsługą plików Cookies.
   2. Dostęp do sieci Internet
 3. CENNIK
  1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora jest odpłatne zgodnie z Tabelą opłat będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, z wyjątkiem okresu testowego.
  2. Operat informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie. Rejestracja wiąże się z umieszczeniem przez Kontrahenta jego danych osobowych w Serwisie oraz spełnieniu innych warunków opisanych w tym regulaminie w tym dokonaniu płatności, z wyjątkiem Okresu testowego.
  3. Rejestracja Kontrahenta w ramach Serwisu jest równoznaczna z założeniem Konta w Serwisie. Następuje w drodze poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na jednej z podstron Serwisu, a także aktywacji Konta poprzez Kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie Kontrahentowi wysłany na podany podczas Rejestracji adres email.
  4. Aby wypełnić formularz rejestracyjny Kontrahent musi przynajmniej podać : Login oraz Hasło. Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola.
  5. Poprawne przejście rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Kontrahenta.
  6. Kontrahent aktywując Konto aktywuje go na Okres testowy.
  7. Po upływie Okresu Testowego, aby Kontrahent bądź jego Użytkownicy mogli korzystać z Serwisu Administrator Konta musi dokonać opłaty za wybrany przez siebie Plan abonamentowy.
  8. Administrator Konta może dokonać opłaty za wybrany Plan abonamentowy również w czasie trwania Okresu testowego. Zaksięgowanie środków na koncie Operatora jest równoznaczne z wyłączeniem Okresu testowego.
  9. W przypadku, gdy Kontrahent nie opłaci Planu abonamentowego lub nie ureguluje Opłat w terminie, najpóźniej w dniu zakończenia poprzedniego Planu abonamentowego w przypadku płatności Planu abonamentowego lub do terminu wskazanego w dokumencie księgowym w przypadku Opłat dodatkowych Konto Kontrahenta zostaje zablokowane do czasu opłacenia zamówienia lub uregulowania opłat.
  10. Kontrahent wyraża zgodę na przesyłanie i wystawianie faktur drogą elektroniczną.
  11. Za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się moment zaksięgowania środków na koncie Operatora.
  12. W czasie trwania Umowy, Kontrahent może zmienić Plan abonamentowy. Wybór Planu abonamentowego o niższej cenie nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych Opłat. Zmiana abonamentu następuje z chwilą wygaśnięcia poprzedniego abonamentu, lecz nie wcześniej niż przed zaksięgowaniem środków na koncie Operatora bądź też z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora, o dacie zmiany tej decyduje Kontrahent bądź Użytkownik dokonujący płatności. Jeżeli zmiana abonamentu ma nastąpić z chwilą zaksięgowania środków na Koncie Operatora, a Kontrahent ma ważny inny Plan abonamentowy , zmiana ta nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Operatora uiszczonych Opłat, nie wydłuża też okresu Planu abonamentowego.
  13. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Planu abonamentowego. W przypadku, gdy Kontrahent złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Planu abonamentowego , może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Planu abonamentowego.
  14. Operator może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z wyjątkiem pkt. V ust. 6.
  15. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku Planów abonamentowych i Opłat dodatkowych. Wszelkie zmiany będą ogłaszane w Tabeli opłat i będą obowiązywać Kontrahenta dopiero od następnego Planu abonamentowego.
 4. PRAWA I OBOWIĄZKI KONTRAHENTA I UŻYTKOWNIKA
  1. Kontrahent ma prawo do bezpłatnej Pomocy technicznej realizowanej za pomocą poczty email, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie, bądź za pośrednictwem Infolinii.
  2. Kontrahent może w dowolnym momencie wystąpić z żądaniem usunięcia jego Konta w Serwisie. W takim przypadku usunięcie konta jest nieodwracalna, a wszelkie umieszczone dane przez Kontrahenta bądź Użytkowników jego Konta w Serwisie będą również usunięte.
  3. Kontrahent lub użytkownik zobowiązany jest do :
   1. Korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.
   2. Podania prawdziwych, kompletnych danych podczas Rejestracji
   3. Niezwłocznej aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany.
   4. Korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników a także Operatora.
   5. Niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kontrahenta bądź użytkownika
   6. Niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa
   7. Korzystania z serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   8. Korzystania z treści umieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytkowania wewnętrznego i osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie bez zgody Operatora jest zabronione.
   9. Niezwłocznego informowania Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu lub Usług, jak również jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
  4. Kontrahent bądź Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.
  5. Wraz z akceptacją Regulaminu Kontrahent wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora wysyłane były na adres email, odpowiadający Loginowi podany przez Kontrahenta podczas Rejestracji.
  6. Kontrahent wraz z akceptacją Regulaminu zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub świadczonych przez operatora Usług niezgodnie z prawem, Regulaminu lub zwyczajem działania lub zaniechaniem Kontrahenta i jego Użytkowników, zarówno w zakresie strat jaki i utraconych korzyści. Kontrahent zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Operatora związanych z dochodzeniem przez niego odszkodowania.
  7. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za podmioty, którym udzielił dostępu do Konta.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA
  1. Operator dołoży wszelkich starań, aby przesyłane informacje za pomocą sieci Internet w ramach korzystania z Usług były bezpieczne, poufne i zachowały całość.
  2. Operator ma prawo powierzyć obsługę Serwisu innemu podmiotowi. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża na to zgodę.
  3. Operator zastrzega sobie prawo udzielić możliwości korzystania z wybranych oferowanych Usług tylko wybranym Użytkownikom Serwisu. Warunki określające możliwości skorzystania z Usług będą każdorazowo publikowane na stronach Serwisu.
  4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek działań prowadzonych przez Kontrahenta lub Użytkownika. 2.Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz.1204 ze zm. ).
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści uzyskane w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Kontrahenta lub Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
  6. Operator może pozbawić Użytkownika bądź Kontrahenta dostępu do konta w przypadkach :
   1. Naruszenia przez Kontrahenta lub Użytkownika regulaminu.
   2. Gdy Operator ma uzasadnione wątpliwości, że Kontrahent w trakcie Rejestracji w Serwisie podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne, niekompletne, nieaktualne.
   3. Używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający prawa i dobra osobiste osób trzecich bądź dobre obyczaje.
   4. Dopuści się innych zachowań uznanych przez operatora za naganne.
   5. Innych przypadkach wskazanych w Regulaminie .
  7. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacji w Serwisie, jednocześnie dołoży wszelkich starań, aby wskazane pracy były wykonywane w najkrótszym możliwym czasie.
  8. Operator ma prawo do czasowej przerwy w działań Serwisu i świadczonych Usług z przyczyn technicznych.
  9. W przypadku przerwy trwającej dłużej niż 24 godziny, Kontrahent ma prawo do przedłużenia okresu ważności konta o ilość dni jakie trwała przerwa.
  10. Operator ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wykonane z jego umyślnej winy, a odpowiedzialność Operatora ograniczona jest maksymalnie do wysokości trzykrotnego miesięcznego Abonamentu.
  11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy bądź uniemożliwienie korzystania Użytkownika bądź Kontrahenta z Serwisu i oferowanych Usług wynikające z problemów technicznych ze strony Użytkownika bądź kontrahenta.
 6. REKLAMACJE
  1. Kontrahent może w dowolnym momencie zgłosić reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu i Usług świadczonych przez operatora. Reklamację należy kierować na adres email : pomoc@zarezerwujtermin.pl bądź na adres korespondencyjny: zarezerwujtermin.pl ul. Dworska 2, 41-219 Sosnowiec z dopiskiem „Reklamacja”.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, jeśli kontrahentem jest osoba fizyczna lub nazwę firmy, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, login użytkownika, ewentualnie adres korespondencyjny bądź mailowy na który ma zostać udzielona odpowiedź oraz opis reklamacji, umożliwiający jej rozpatrzenie.
  3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do Regulaminu nie będą rozpatrywane.
  4. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych. Z wyjątkiem sytuacji, gdy informacje podane w reklamacji są niepełne tj.:
   - nie ma możliwości identyfikacji Kontrahenta
   - informacje podane przez Kontrahenta są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji.
   W takim przypadku Operator zgłasza się do Kontrahenta o udzielenie niezbędnych informacji. Czas udzielenia dodatkowych informacji przez Kontrahenta przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji przez Operatora.
  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.
 7. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
  1. Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu, jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) i przysługują Operatorowi, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
  2. Kontrahent może korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych przez Operatora, zgodnie ze złożonym przez Kontrahenta zamówieniem. Kontrahent nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Umowy. W tym w szczególności Kontrahent nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.
 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Kontahenta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora, na warunkach zawartych w Regulaminie.
  2. Administratorem danych osobowych Kontrahentów jest Inf-Art – Informatyczni Artyści Kornelia Lebiedzka ul. Dworska 2, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6443431541
  3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Kontrahentów i Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer PESEL, numer NIP.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach marketingowych bezpośredniego własnych produktów bądź świadczonych Usług Operatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
   1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
   2. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
  5. Kontrahent ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełnienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora.
  6. W przypadku usunięcia danych Kontrahenta na jego żądanie, traci on możliwość korzystania z Serwisu oraz świadczonych Usług przez Operatora. Usunięte nieodwracalnie zostaje jego Konto w Serwisie.
  7. Jeśli Kontrahent bądź nadany przez niego Użytkownik Serwisu umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane innych osób robi to na własną odpowiedzialność. Ma takie prawo pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Operator nie jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Kontrahenta lub Użytkownika w zakresie Konta Kontrahenta.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże może okazać się konieczne do korzystania z Serwisu bądź świadczonych przez Operatora Usług.
  9. Operator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kontrahenta bądź Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się z żądaniem udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  10. Operator jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożenia i kategorii danych objętych ochroną.
  11. Operator w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  12. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Kontrahentom i Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierające wirusy i inne pliki o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Operatora na adres email pomoc@zarezerwujtermin.pl
 9. POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa podlega prawu polskiemu.
  2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdorazowej zmianie w regulaminie Operator będzie informował w okresie co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie Kontrahenta pisemnie za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość email na wskazany przez Kontrahenta adres email.
  3. Użytkownicy Serwisu mają bezpłatny dostęp do Regulaminu w Serwisie, w zakładce Regulamin bądź wysyłając prośbę o udostępnienie Regulaminu drogą mailowo na adres pomoc@zarezerwujtermin.pl
  4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieskuteczne bądź nieważne w sposób przewidziany prawem, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Umowy.
  5. Wszelkie wynikłe spory pomiędzy Stronami wynikłe z korzystania z Serwisu bądź oferowanych przez Operatora Usług będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
  6. Operator zastrzega, że Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne Operatora, logotyp Operator, rozwiązania nawigacyjne, układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.
Załącznik nr. 1 - Tabela opłat
1 Placówka Ilość terminarzy
1 2 lub więcej 4 lub więcej 8 lub więcej Bez limitu
Plan abonamentowy na miesiąc 19 zł 49 zł 79 zł 149 zł 249 zł
Ilość darmowych SMS 50 50 50 50 50
Koszt SMS EKO 10 gr 10 gr 10 gr 10 gr 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr 12 gr 12 gr 12 gr 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr 30 gr 30 gr 30 gr 30 gr
Branding SMS 49 zł 49 zł 49 zł 49 zł 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł 149 zł 149 zł 149 zł 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł 149 zł 149 zł 149 zł 149 zł
1 Placówka
1 terminarz
Plan abonamentowy na miesiąc 19 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
2 lub więcej terminarzy
Plan abonamentowy na miesiąc 49 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
4 lub więcej terminarzy
Plan abonamentowy na miesiąc 79 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
8 lub więcej terminarzy
Plan abonamentowy na miesiąc 149 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
Bez limitu terminrarzy
Plan abonamentowy na miesiąc 249 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
2 Placówki Ilość terminarzy
1 2 lub więcej
Plan abonamentowy na miesiąc 99 zł 249 zł
Ilość darmowych SMS 50 50
Koszt SMS EKO 10 gr 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr 30 gr
Branding SMS 49 zł 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł 149 zł
2 Placówki
1 terminarz
Plan abonamentowy na miesiąc 99 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
2 lub więcej terminarzy
Plan abonamentowy na miesiąc 249 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
Bez limitu placówek Ilość terminarzy
1
Plan abonamentowy na miesiąc 99 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
Bez limitu placówek
1 terminarz
Plan abonamentowy na miesiąc 99 zł
Ilość darmowych SMS 50
Koszt SMS EKO 10 gr
Koszt SMS STANDARD 12 gr
Wysyłka na numery zagraniczne 30 gr
Branding SMS 49 zł
Indywidualny numer SMS na miesiąc 149 zł
Jednorazowa opłata aktywacyjna indywidualnego numeru SMS 149 zł
Opłaty stanowią kwoty netto, do których należy doliczyć podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
Regulamin i Tabela Opłat obowiązują od 08.11.2016

Zarezerwujtermin.pl to nie tylko rezerwacje wizyt online.
To prosty, intuicyjny, a zarazem rozbudowany system do zarządania biznesem.

Testuj za darmo
x
Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.